Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê theo: Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 - Năm 2016 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 7

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022
01697
Tổng: 6
50554
Tổng: 9
86690
Tổng: 9
2021
01275
Tổng: 2
87781
Tổng: 9
02942
Tổng: 6
96477
Tổng: 4
91701
Tổng: 1
46868
Tổng: 4
61289
Tổng: 7
10346
Tổng: 0
70060
Tổng: 6
53594
Tổng: 3
38294
Tổng: 3
48323
Tổng: 5
41507
Tổng: 7
98653
Tổng: 8
70957
Tổng: 2
37782
Tổng: 0
05779
Tổng: 6
32872
Tổng: 9
47133
Tổng: 6
23036
Tổng: 9
47188
Tổng: 6
23166
Tổng: 2
46724
Tổng: 6
77196
Tổng: 5
82380
Tổng: 8
40891
Tổng: 0
52371
Tổng: 8
50098
Tổng: 7
10326
Tổng: 8
94715
Tổng: 6
62914
Tổng: 5
2020
44435
Tổng: 8
61129
Tổng: 1
58827
Tổng: 9
77775
Tổng: 2
11070
Tổng: 7
25470
Tổng: 7
73860
Tổng: 6
83783
Tổng: 1
78091
Tổng: 0
77969
Tổng: 5
03116
Tổng: 7
28890
Tổng: 9
20508
Tổng: 8
44789
Tổng: 7
70102
Tổng: 2
24511
Tổng: 2
60814
Tổng: 5
06586
Tổng: 4
08834
Tổng: 7
30629
Tổng: 1
51088
Tổng: 6
20942
Tổng: 6
09592
Tổng: 1
57597
Tổng: 6
22508
Tổng: 8
71154
Tổng: 9
38931
Tổng: 4
91382
Tổng: 0
63717
Tổng: 8
45563
Tổng: 9
14362
Tổng: 8
2019
31284
Tổng: 2
85978
Tổng: 5
07188
Tổng: 6
19120
Tổng: 2
81937
Tổng: 0
82297
Tổng: 6
95705
Tổng: 5
01783
Tổng: 1
68490
Tổng: 9
56266
Tổng: 2
67166
Tổng: 2
16289
Tổng: 7
63297
Tổng: 6
29202
Tổng: 2
77107
Tổng: 7
68355
Tổng: 0
75609
Tổng: 9
85507
Tổng: 7
15102
Tổng: 2
17705
Tổng: 5
50545
Tổng: 9
12598
Tổng: 7
75074
Tổng: 1
54161
Tổng: 7
22382
Tổng: 0
97420
Tổng: 2
65694
Tổng: 3
59008
Tổng: 8
79918
Tổng: 9
51357
Tổng: 2
56690
Tổng: 9
2018
66017
Tổng: 8
23587
Tổng: 5
09530
Tổng: 3
31995
Tổng: 4
92295
Tổng: 4
93514
Tổng: 5
41967
Tổng: 3
75299
Tổng: 8
14845
Tổng: 9
76157
Tổng: 2
19854
Tổng: 9
09965
Tổng: 1
48401
Tổng: 1
78023
Tổng: 5
84740
Tổng: 4
44371
Tổng: 8
88323
Tổng: 5
09669
Tổng: 5
15817
Tổng: 8
32749
Tổng: 3
16268
Tổng: 4
77892
Tổng: 1
95786
Tổng: 4
91570
Tổng: 7
43841
Tổng: 5
59356
Tổng: 1
69031
Tổng: 4
20833
Tổng: 6
69492
Tổng: 1
19672
Tổng: 9
28236
Tổng: 9
2017
82721
Tổng: 3
53349
Tổng: 3
98586
Tổng: 4
89148
Tổng: 2
72716
Tổng: 7
88882
Tổng: 0
28294
Tổng: 3
13786
Tổng: 4
96993
Tổng: 2
32247
Tổng: 1
69010
Tổng: 1
45712
Tổng: 3
07831
Tổng: 4
79866
Tổng: 2
08181
Tổng: 9
31039
Tổng: 2
05488
Tổng: 6
11666
Tổng: 2
66937
Tổng: 0
11733
Tổng: 6
20464
Tổng: 0
05281
Tổng: 9
08020
Tổng: 2
34037
Tổng: 0
97164
Tổng: 0
79967
Tổng: 3
77333
Tổng: 6
85139
Tổng: 2
66230
Tổng: 3
55570
Tổng: 7
09747
Tổng: 1
2016
48487
Tổng: 5
26361
Tổng: 7
89691
Tổng: 0
26609
Tổng: 9
60071
Tổng: 8
18292
Tổng: 1
35917
Tổng: 8
69450
Tổng: 5
31202
Tổng: 2
18443
Tổng: 7
83690
Tổng: 9
90511
Tổng: 2
11427
Tổng: 9
42398
Tổng: 7
49070
Tổng: 7
57878
Tổng: 5
91503
Tổng: 3
88570
Tổng: 7
61718
Tổng: 9
74248
Tổng: 2
98540
Tổng: 4
46412
Tổng: 3
26473
Tổng: 0
69111
Tổng: 2
29835
Tổng: 8
95471
Tổng: 8
45804
Tổng: 4
03248
Tổng: 2
75446
Tổng: 0
64182
Tổng: 0
74642
Tổng: 6
2015
70165
Tổng: 1
19387
Tổng: 5
74762
Tổng: 8
30754
Tổng: 9
21792
Tổng: 1
20484
Tổng: 2
07746
Tổng: 0
34665
Tổng: 1
10176
Tổng: 3
81556
Tổng: 1
48009
Tổng: 9
65874
Tổng: 1
16984
Tổng: 2
05900
Tổng: 0
85356
Tổng: 1
95814
Tổng: 5
46722
Tổng: 4
25540
Tổng: 4
94703
Tổng: 3
63820
Tổng: 2
52414
Tổng: 5
17590
Tổng: 9
98120
Tổng: 2
95488
Tổng: 6
15890
Tổng: 9
79675
Tổng: 2
14709
Tổng: 9
75879
Tổng: 6
07059
Tổng: 4
27896
Tổng: 5
21574
Tổng: 1
2014
18133
Tổng: 6
29160
Tổng: 6
14696
Tổng: 5
77521
Tổng: 3
50815
Tổng: 6
85345
Tổng: 9
44050
Tổng: 5
09536
Tổng: 9
42534
Tổng: 7
10716
Tổng: 7
36252
Tổng: 7
13146
Tổng: 0
16482
Tổng: 0
65034
Tổng: 7
70181
Tổng: 9
57055
Tổng: 0
91216
Tổng: 7
87375
Tổng: 2
15841
Tổng: 5
31926
Tổng: 8
27778
Tổng: 5
36991
Tổng: 0
50864
Tổng: 0
40887
Tổng: 5
74199
Tổng: 8
32143
Tổng: 7
94263
Tổng: 9
73224
Tổng: 6
02228
Tổng: 0
86970
Tổng: 7
44282
Tổng: 0
2013
13987
Tổng: 5
55195
Tổng: 4
91840
Tổng: 4
18981
Tổng: 9
55039
Tổng: 2
69625
Tổng: 7
84108
Tổng: 8
43734
Tổng: 7
84480
Tổng: 8
04315
Tổng: 6
62407
Tổng: 7
40316
Tổng: 7
71448
Tổng: 2
25509
Tổng: 9
81900
Tổng: 0
11391
Tổng: 0
69822
Tổng: 4
95963
Tổng: 9
13901
Tổng: 1
63052
Tổng: 7
59127
Tổng: 9
63833
Tổng: 6
34713
Tổng: 4
22865
Tổng: 1
08904
Tổng: 4
82009
Tổng: 9
46216
Tổng: 7
32219
Tổng: 0
08309
Tổng: 9
45579
Tổng: 6
66317
Tổng: 8
2012
70234
Tổng: 7
15453
Tổng: 8
14165
Tổng: 1
92296
Tổng: 5
88705
Tổng: 5
28192
Tổng: 1
24485
Tổng: 3
65787
Tổng: 5
59759
Tổng: 4
38562
Tổng: 8
67926
Tổng: 8
16447
Tổng: 1
75535
Tổng: 8
41486
Tổng: 4
27641
Tổng: 5
88533
Tổng: 6
51007
Tổng: 7
60909
Tổng: 9
15943
Tổng: 7
71146
Tổng: 0
67703
Tổng: 3
40669
Tổng: 5
39424
Tổng: 6
09676
Tổng: 3
37818
Tổng: 9
69615
Tổng: 6
51819
Tổng: 0
11934
Tổng: 7
67776
Tổng: 3
03203
Tổng: 3
57830
Tổng: 3
2011
38728
Tổng: 0
41742
Tổng: 6
24644
Tổng: 8
57056
Tổng: 1
15167
Tổng: 3
52458
Tổng: 3
87962
Tổng: 8
16303
Tổng: 3
29252
Tổng: 7
12572
Tổng: 9
64206
Tổng: 6
09719
Tổng: 0
05730
Tổng: 3
14996
Tổng: 5
55290
Tổng: 9
83777
Tổng: 4
73429
Tổng: 1
09265
Tổng: 1
78259
Tổng: 4
31900
Tổng: 0
10103
Tổng: 3
93618
Tổng: 9
35070
Tổng: 7
59635
Tổng: 8
19804
Tổng: 4
60018
Tổng: 9
53567
Tổng: 3
97647
Tổng: 1
85288
Tổng: 6
72414
Tổng: 5
41960
Tổng: 6
2010
29605
Tổng: 5
12519
Tổng: 0
20823
Tổng: 5
40036
Tổng: 9
03190
Tổng: 9
76284
Tổng: 2
44284
Tổng: 2
12120
Tổng: 2
29988
Tổng: 6
68944
Tổng: 8
19446
Tổng: 0
14975
Tổng: 2
00127
Tổng: 9
63218
Tổng: 9
70673
Tổng: 0
92395
Tổng: 4
47615
Tổng: 6
02640
Tổng: 4
02020
Tổng: 2
16971
Tổng: 8
65615
Tổng: 6
02000
Tổng: 0
12996
Tổng: 5
16141
Tổng: 5
00484
Tổng: 2
99883
Tổng: 1
77759
Tổng: 4
34963
Tổng: 9
86960
Tổng: 6
70732
Tổng: 5
21261
Tổng: 7
2009
92550
Tổng: 5
37386
Tổng: 4
77016
Tổng: 7
94167
Tổng: 3
33500
Tổng: 0
88958
Tổng: 3
24923
Tổng: 5
73429
Tổng: 1
67315
Tổng: 6
22639
Tổng: 2
91848
Tổng: 2
71750
Tổng: 5
17518
Tổng: 9
22474
Tổng: 1
81098
Tổng: 7
60466
Tổng: 2
35643
Tổng: 7
78046
Tổng: 0
47027
Tổng: 9
54179
Tổng: 6
07396
Tổng: 5
32399
Tổng: 8
65943
Tổng: 7
29050
Tổng: 5
06732
Tổng: 5
76545
Tổng: 9
72205
Tổng: 5
70282
Tổng: 0
32371
Tổng: 8
83812
Tổng: 3
99738
Tổng: 1
2008
64122
Tổng: 4
37726
Tổng: 8
61759
Tổng: 4
70010
Tổng: 1
64558
Tổng: 3
42454
Tổng: 9
80894
Tổng: 3
96370
Tổng: 7
71537
Tổng: 0
56259
Tổng: 4
65113
Tổng: 4
94266
Tổng: 2
93450
Tổng: 5
41511
Tổng: 2
67106
Tổng: 6
04583
Tổng: 1
87328
Tổng: 0
49648
Tổng: 2
26764
Tổng: 0
79218
Tổng: 9
29365
Tổng: 1
66958
Tổng: 3
15151
Tổng: 6
30496
Tổng: 5
90298
Tổng: 7
77529
Tổng: 1
22585
Tổng: 3
96206
Tổng: 6
72459
Tổng: 4
24287
Tổng: 5
36524
Tổng: 6
2007
94817
Tổng: 8
25067
Tổng: 3
95154
Tổng: 9
03997
Tổng: 6
83226
Tổng: 8
91345
Tổng: 9
71554
Tổng: 9
39508
Tổng: 8
76546
Tổng: 0
72925
Tổng: 7
48123
Tổng: 5
84363
Tổng: 9
84906
Tổng: 6
53853
Tổng: 8
80834
Tổng: 7
79194
Tổng: 3
03869
Tổng: 5
22036
Tổng: 9
61475
Tổng: 2
14516
Tổng: 7
81505
Tổng: 5
87834
Tổng: 7
71718
Tổng: 9
10062
Tổng: 8
22050
Tổng: 5
18728
Tổng: 0
92003
Tổng: 3
91681
Tổng: 9
76809
Tổng: 9
34749
Tổng: 3
29487
Tổng: 5
2006
80526
Tổng: 8
59455
Tổng: 0
47925
Tổng: 7
99704
Tổng: 4
92067
Tổng: 3
93542
Tổng: 6
95196
Tổng: 5
83823
Tổng: 5
61902
Tổng: 2
18829
Tổng: 1
55332
Tổng: 5
75686
Tổng: 4
63680
Tổng: 8
93760
Tổng: 6
16504
Tổng: 4
25048
Tổng: 2
98153
Tổng: 8
80541
Tổng: 5
83073
Tổng: 0
96754
Tổng: 9
07210
Tổng: 1
61227
Tổng: 9
49657
Tổng: 2
62385
Tổng: 3
68361
Tổng: 7
08890
Tổng: 9
11405
Tổng: 5
34371
Tổng: 8
32031
Tổng: 4
77153
Tổng: 8
62094
Tổng: 3
2005
24722
Tổng: 4
14922
Tổng: 4
20546
Tổng: 0
93735
Tổng: 8
66581
Tổng: 9
07718
Tổng: 9
93591
Tổng: 0
00200
Tổng: 0
31073
Tổng: 0
63349
Tổng: 3
48345
Tổng: 9
99402
Tổng: 2
68065
Tổng: 1
90920
Tổng: 2
44961
Tổng: 7
21488
Tổng: 6
09464
Tổng: 0
68965
Tổng: 1
78993
Tổng: 2
54407
Tổng: 7
94274
Tổng: 1
52174
Tổng: 1
88609
Tổng: 9
80411
Tổng: 2
90260
Tổng: 6
06717
Tổng: 8
85994
Tổng: 3
99167
Tổng: 3
62963
Tổng: 9
66102
Tổng: 2
84370
Tổng: 7
2004
29306
Tổng: 6
56703
Tổng: 3
88444
Tổng: 8
87736
Tổng: 9
00423
Tổng: 5
93259
Tổng: 4
11587
Tổng: 5
69223
Tổng: 5
26136
Tổng: 9
05527
Tổng: 9
69996
Tổng: 5
57580
Tổng: 8
39445
Tổng: 9
73495
Tổng: 4
88378
Tổng: 5
49665
Tổng: 1
73726
Tổng: 8
59948
Tổng: 2
30044
Tổng: 8
92513
Tổng: 4
55295
Tổng: 4
22119
Tổng: 0
86180
Tổng: 8
97021
Tổng: 3
24550
Tổng: 5
25579
Tổng: 6
33909
Tổng: 9
49680
Tổng: 8
73403
Tổng: 3
56121
Tổng: 3
23912
Tổng: 3
2003
70699
Tổng: 8
52834
Tổng: 7
07762
Tổng: 8
14165
Tổng: 1
91356
Tổng: 1
80345
Tổng: 9
11269
Tổng: 5
82223
Tổng: 5
01302
Tổng: 2
38221
Tổng: 3
63222
Tổng: 4
65347
Tổng: 1
58829
Tổng: 1
84871
Tổng: 8
66325
Tổng: 7
92131
Tổng: 4
61964
Tổng: 0
85838
Tổng: 1
46882
Tổng: 0
32371
Tổng: 8
02621
Tổng: 3
54135
Tổng: 8
58466
Tổng: 2
31150
Tổng: 5
51616
Tổng: 7
29943
Tổng: 7
59885
Tổng: 3
32026
Tổng: 8
68207
Tổng: 7
69198
Tổng: 7
26029
Tổng: 1

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.