Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê theo: Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 - Năm 2016 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 1

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022
10676
Tổng: 3
93494
Tổng: 3
37061
Tổng: 7
46330
Tổng: 3
10619
Tổng: 0
98437
Tổng: 0
33657
Tổng: 2
98969
Tổng: 5
93093
Tổng: 2
08845
Tổng: 9
55427
Tổng: 9
88903
Tổng: 3
46638
Tổng: 1
87219
Tổng: 0
20222
Tổng: 4
55431
Tổng: 4
88041
Tổng: 5
46384
Tổng: 2
76930
Tổng: 3
71085
Tổng: 3
78645
Tổng: 9
74954
Tổng: 9
28383
Tổng: 1
97132
Tổng: 5
20653
Tổng: 8
2021
78885
Tổng: 3
20681
Tổng: 9
43132
Tổng: 5
42988
Tổng: 6
19376
Tổng: 3
90402
Tổng: 2
09854
Tổng: 9
00726
Tổng: 8
82064
Tổng: 0
48146
Tổng: 0
05507
Tổng: 7
16592
Tổng: 1
02769
Tổng: 5
51338
Tổng: 1
68285
Tổng: 3
12046
Tổng: 0
55095
Tổng: 4
92549
Tổng: 3
23677
Tổng: 4
60545
Tổng: 9
21331
Tổng: 4
09264
Tổng: 0
57860
Tổng: 6
45883
Tổng: 1
00157
Tổng: 2
33079
Tổng: 6
45756
Tổng: 1
92020
Tổng: 2
40169
Tổng: 5
71209
Tổng: 9
17386
Tổng: 4
2020
32905
Tổng: 5
73604
Tổng: 4
19143
Tổng: 7
54949
Tổng: 3
45721
Tổng: 3
14012
Tổng: 3
14954
Tổng: 9
78804
Tổng: 4
91574
Tổng: 1
26396
Tổng: 5
33658
Tổng: 3
90880
Tổng: 8
41244
Tổng: 8
32164
Tổng: 0
26710
Tổng: 1
72782
Tổng: 0
97571
Tổng: 8
34706
Tổng: 6
70921
Tổng: 3
12850
Tổng: 5
38897
Tổng: 6
96449
Tổng: 3
16875
Tổng: 2
50940
Tổng: 4
80389
Tổng: 7
75712
Tổng: 3
49715
Tổng: 6
2019
93689
Tổng: 7
56508
Tổng: 8
60824
Tổng: 6
03677
Tổng: 4
90522
Tổng: 4
64391
Tổng: 0
32489
Tổng: 7
62880
Tổng: 8
89379
Tổng: 6
30559
Tổng: 4
09841
Tổng: 5
73224
Tổng: 6
38231
Tổng: 4
51545
Tổng: 9
84265
Tổng: 1
22086
Tổng: 4
68116
Tổng: 7
04289
Tổng: 7
71892
Tổng: 1
65208
Tổng: 8
00962
Tổng: 8
40829
Tổng: 1
17810
Tổng: 1
69336
Tổng: 9
95565
Tổng: 1
62279
Tổng: 6
58549
Tổng: 3
85889
Tổng: 7
56579
Tổng: 6
10344
Tổng: 8
77622
Tổng: 4
2018
91662
Tổng: 8
84631
Tổng: 4
11717
Tổng: 8
62274
Tổng: 1
18105
Tổng: 5
15589
Tổng: 7
13957
Tổng: 2
79708
Tổng: 8
81062
Tổng: 8
94944
Tổng: 8
88149
Tổng: 3
77077
Tổng: 4
04264
Tổng: 0
45021
Tổng: 3
85298
Tổng: 7
13766
Tổng: 2
62609
Tổng: 9
41201
Tổng: 1
67721
Tổng: 3
69463
Tổng: 9
87139
Tổng: 2
24960
Tổng: 6
33101
Tổng: 1
41657
Tổng: 2
60568
Tổng: 4
82445
Tổng: 9
31583
Tổng: 1
98451
Tổng: 6
75547
Tổng: 1
93729
Tổng: 1
74348
Tổng: 2
2017
48951
Tổng: 6
53103
Tổng: 3
73385
Tổng: 3
20896
Tổng: 5
86192
Tổng: 1
97266
Tổng: 2
95356
Tổng: 1
28820
Tổng: 2
68976
Tổng: 3
42040
Tổng: 4
07790
Tổng: 9
69974
Tổng: 1
96334
Tổng: 7
27739
Tổng: 2
02489
Tổng: 7
66332
Tổng: 5
81223
Tổng: 5
37845
Tổng: 9
80047
Tổng: 1
43033
Tổng: 6
64105
Tổng: 5
52911
Tổng: 2
00872
Tổng: 9
57089
Tổng: 7
74696
Tổng: 5
40519
Tổng: 0
31203
Tổng: 3
2016
52552
Tổng: 7
13142
Tổng: 6
97311
Tổng: 2
25261
Tổng: 7
89851
Tổng: 6
08627
Tổng: 9
03734
Tổng: 7
45018
Tổng: 9
57584
Tổng: 2
95772
Tổng: 9
12617
Tổng: 8
70514
Tổng: 5
71502
Tổng: 2
45552
Tổng: 7
30777
Tổng: 4
40987
Tổng: 5
79881
Tổng: 9
78706
Tổng: 6
82885
Tổng: 3
39941
Tổng: 5
38001
Tổng: 1
00157
Tổng: 2
20282
Tổng: 0
29150
Tổng: 5
11704
Tổng: 4
76605
Tổng: 5
11201
Tổng: 1
12792
Tổng: 1
76011
Tổng: 2
68158
Tổng: 3
46739
Tổng: 2
2015
56276
Tổng: 3
84125
Tổng: 7
41864
Tổng: 0
91713
Tổng: 4
65001
Tổng: 1
21705
Tổng: 5
08008
Tổng: 8
98246
Tổng: 0
41262
Tổng: 8
43895
Tổng: 4
89443
Tổng: 7
02476
Tổng: 3
89091
Tổng: 0
62988
Tổng: 6
29806
Tổng: 6
72662
Tổng: 8
02191
Tổng: 0
65758
Tổng: 3
78933
Tổng: 6
64256
Tổng: 1
54831
Tổng: 4
24290
Tổng: 9
98700
Tổng: 0
59303
Tổng: 3
83725
Tổng: 7
25419
Tổng: 0
89188
Tổng: 6
43550
Tổng: 5
54556
Tổng: 1
71426
Tổng: 8
11084
Tổng: 2
2014
49932
Tổng: 5
26757
Tổng: 2
42976
Tổng: 3
53329
Tổng: 1
87267
Tổng: 3
99257
Tổng: 2
54545
Tổng: 9
15791
Tổng: 0
60483
Tổng: 1
18714
Tổng: 5
14523
Tổng: 5
66472
Tổng: 9
06465
Tổng: 1
63674
Tổng: 1
14570
Tổng: 7
90626
Tổng: 8
55839
Tổng: 2
25665
Tổng: 1
37653
Tổng: 8
34098
Tổng: 7
18772
Tổng: 9
41958
Tổng: 3
22602
Tổng: 2
14951
Tổng: 6
19584
Tổng: 2
77158
Tổng: 3
85463
Tổng: 9
27662
Tổng: 8
13899
Tổng: 8
2013
04278
Tổng: 5
10604
Tổng: 4
20781
Tổng: 9
82963
Tổng: 9
84326
Tổng: 8
62866
Tổng: 2
16934
Tổng: 7
90932
Tổng: 5
48625
Tổng: 7
43764
Tổng: 0
94789
Tổng: 7
62793
Tổng: 2
26415
Tổng: 6
83620
Tổng: 2
90137
Tổng: 0
76353
Tổng: 8
88407
Tổng: 7
57514
Tổng: 5
85374
Tổng: 1
00611
Tổng: 2
36311
Tổng: 2
07088
Tổng: 6
89406
Tổng: 6
55380
Tổng: 8
98856
Tổng: 1
73308
Tổng: 8
99085
Tổng: 3
06215
Tổng: 6
63532
Tổng: 5
42243
Tổng: 7
98944
Tổng: 8
2012
41998
Tổng: 7
45315
Tổng: 6
62755
Tổng: 0
53209
Tổng: 9
59944
Tổng: 8
02193
Tổng: 2
24260
Tổng: 6
12506
Tổng: 6
02367
Tổng: 3
65170
Tổng: 7
32980
Tổng: 8
16273
Tổng: 0
01940
Tổng: 4
91517
Tổng: 8
02971
Tổng: 8
65991
Tổng: 0
96231
Tổng: 4
34978
Tổng: 5
01761
Tổng: 7
39699
Tổng: 8
25750
Tổng: 5
18780
Tổng: 8
98241
Tổng: 5
68877
Tổng: 4
32455
Tổng: 0
13526
Tổng: 8
91802
Tổng: 2
2011
24028
Tổng: 0
41927
Tổng: 9
05424
Tổng: 6
53882
Tổng: 0
61942
Tổng: 6
35003
Tổng: 3
99307
Tổng: 7
00865
Tổng: 1
51294
Tổng: 3
07641
Tổng: 5
34785
Tổng: 3
09925
Tổng: 7
16322
Tổng: 4
63970
Tổng: 7
77030
Tổng: 3
01543
Tổng: 7
52688
Tổng: 6
57235
Tổng: 8
48117
Tổng: 8
02685
Tổng: 3
59090
Tổng: 9
73445
Tổng: 9
73957
Tổng: 2
69613
Tổng: 4
33590
Tổng: 9
46566
Tổng: 2
83971
Tổng: 8
64051
Tổng: 6
20589
Tổng: 7
14506
Tổng: 6
05598
Tổng: 7
2010
37754
Tổng: 9
22732
Tổng: 5
44591
Tổng: 0
79226
Tổng: 8
65882
Tổng: 0
07150
Tổng: 5
86471
Tổng: 8
85726
Tổng: 8
86595
Tổng: 4
48345
Tổng: 9
65443
Tổng: 7
18902
Tổng: 2
34725
Tổng: 7
80204
Tổng: 4
24011
Tổng: 2
71916
Tổng: 7
71915
Tổng: 6
73782
Tổng: 0
77424
Tổng: 6
14691
Tổng: 0
95748
Tổng: 2
91336
Tổng: 9
52965
Tổng: 1
50863
Tổng: 9
78124
Tổng: 6
16904
Tổng: 4
83647
Tổng: 1
66996
Tổng: 5
22470
Tổng: 7
98330
Tổng: 3
79354
Tổng: 9
2009
30872
Tổng: 9
66665
Tổng: 1
63582
Tổng: 0
50610
Tổng: 1
56496
Tổng: 5
97817
Tổng: 8
77615
Tổng: 6
21524
Tổng: 6
67140
Tổng: 4
42732
Tổng: 5
61082
Tổng: 0
20757
Tổng: 2
32223
Tổng: 5
30287
Tổng: 5
27090
Tổng: 9
68046
Tổng: 0
04690
Tổng: 9
51146
Tổng: 0
76036
Tổng: 9
57566
Tổng: 2
36184
Tổng: 2
82565
Tổng: 1
46481
Tổng: 9
08245
Tổng: 9
07523
Tổng: 5
42218
Tổng: 9
78528
Tổng: 0
54268
Tổng: 4
04657
Tổng: 2
2008
80263
Tổng: 9
83743
Tổng: 7
45560
Tổng: 6
20337
Tổng: 0
71559
Tổng: 4
00172
Tổng: 9
28909
Tổng: 9
33756
Tổng: 1
49197
Tổng: 6
59221
Tổng: 3
41827
Tổng: 9
41093
Tổng: 2
36566
Tổng: 2
69275
Tổng: 2
31710
Tổng: 1
92500
Tổng: 0
26998
Tổng: 7
47630
Tổng: 3
39798
Tổng: 7
81713
Tổng: 4
69922
Tổng: 4
21893
Tổng: 2
62698
Tổng: 7
11664
Tổng: 0
20031
Tổng: 4
44538
Tổng: 1
85694
Tổng: 3
81960
Tổng: 6
84188
Tổng: 6
36074
Tổng: 1
48499
Tổng: 8
2007
78376
Tổng: 3
83859
Tổng: 4
85678
Tổng: 5
37839
Tổng: 2
75224
Tổng: 6
46576
Tổng: 3
61516
Tổng: 7
58087
Tổng: 5
55967
Tổng: 3
72984
Tổng: 2
18955
Tổng: 0
31651
Tổng: 6
64869
Tổng: 5
28564
Tổng: 0
83926
Tổng: 8
56308
Tổng: 8
62218
Tổng: 9
55434
Tổng: 7
74826
Tổng: 8
35640
Tổng: 4
14478
Tổng: 5
82377
Tổng: 4
49963
Tổng: 9
64182
Tổng: 0
93191
Tổng: 0
18540
Tổng: 4
50521
Tổng: 3
98340
Tổng: 4
74382
Tổng: 0
83203
Tổng: 3
76850
Tổng: 5
2006
26850
Tổng: 5
99465
Tổng: 1
66962
Tổng: 8
67400
Tổng: 0
23748
Tổng: 2
45172
Tổng: 9
51647
Tổng: 1
30779
Tổng: 6
25322
Tổng: 4
26491
Tổng: 0
46333
Tổng: 6
65327
Tổng: 9
03188
Tổng: 6
98421
Tổng: 3
48258
Tổng: 3
19007
Tổng: 7
58265
Tổng: 1
54174
Tổng: 1
96100
Tổng: 0
10418
Tổng: 9
99791
Tổng: 0
46312
Tổng: 3
46512
Tổng: 3
46319
Tổng: 0
10303
Tổng: 3
37516
Tổng: 7
96885
Tổng: 3
13128
Tổng: 0
94868
Tổng: 4
2005
81381
Tổng: 9
65629
Tổng: 1
36268
Tổng: 4
72253
Tổng: 8
28803
Tổng: 3
92955
Tổng: 0
39270
Tổng: 7
85415
Tổng: 6
32560
Tổng: 6
65730
Tổng: 3
05771
Tổng: 8
92353
Tổng: 8
99780
Tổng: 8
74604
Tổng: 4
99024
Tổng: 6
43592
Tổng: 1
22715
Tổng: 6
08569
Tổng: 5
49317
Tổng: 8
88619
Tổng: 0
95528
Tổng: 0
58495
Tổng: 4
94121
Tổng: 3
61083
Tổng: 1
34437
Tổng: 0
97368
Tổng: 4
72697
Tổng: 6
59143
Tổng: 7
15198
Tổng: 7
87832
Tổng: 5
70691
Tổng: 0
2004
83066
Tổng: 2
76281
Tổng: 9
15878
Tổng: 5
94808
Tổng: 8
48487
Tổng: 5
71973
Tổng: 0
09636
Tổng: 9
24876
Tổng: 3
57743
Tổng: 7
10666
Tổng: 2
67872
Tổng: 9
64783
Tổng: 1
58455
Tổng: 0
19564
Tổng: 0
99449
Tổng: 3
17238
Tổng: 1
44110
Tổng: 1
36967
Tổng: 3
49513
Tổng: 4
36812
Tổng: 3
36395
Tổng: 4
67824
Tổng: 6
88828
Tổng: 0
88681
Tổng: 9
80700
Tổng: 0
39335
Tổng: 8
07411
Tổng: 2
2003
62617
Tổng: 8
07057
Tổng: 2
73967
Tổng: 3
44166
Tổng: 2
38089
Tổng: 7
33158
Tổng: 3
30551
Tổng: 6
94290
Tổng: 9
20295
Tổng: 4
47090
Tổng: 9
04578
Tổng: 5
91459
Tổng: 4
74750
Tổng: 5
67818
Tổng: 9
43212
Tổng: 3
94967
Tổng: 3
28006
Tổng: 6
04238
Tổng: 1
17599
Tổng: 8
32741
Tổng: 5
90902
Tổng: 2
31406
Tổng: 6
61053
Tổng: 8
35180
Tổng: 8
68611
Tổng: 2
54517
Tổng: 8
75565
Tổng: 1
89302
Tổng: 2
54238
Tổng: 1
08403
Tổng: 3

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.