Thông tin về thành viên số 50292: Cường Phạm

Thảo luận XSMB - Thảo luận lô đề

* Tất cả tài khoản quảng cáo bán số sẽ bị ban và xoá comment
Xem thêm

Lịch sử số kết của Cường Phạm

Ngày Ngô 1 số ST Ngô Chè 1 số ST chè Dàn chè
03/03/2021
26
26
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
02/03/2021
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
28/02/2021
13
13
13
32
32
32
32
32
30
31
34
33
33
31
30
32
27/02/2021
95
95
47
94
94
94
95
95
90
90
91
95
95
94
91
91
26/02/2021
32
32
23
32
32
32
32
32
23
23
23
92
92
92
92
92
25/02/2021
79
79
46
22
22
22
11
11
11
11
11
77
77
77
77
22
24/02/2021
33
33
38
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
96
96
96
23/02/2021
58
58
13
26
26
26
12
12
12
21
21
21
62
62
62
26
22/02/2021
12
68
86
61
61
61
60
63
64
62
65
66
68
69
63
86
21/02/2021
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
75
75
75
75
75
20/02/2021
68
39
86
52
52
54
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59