Thông tin về thành viên số 38291: Thang Levanthang

Thảo luận lô đề XSMB

* Tất cả tài khoản quảng cáo bán số sẽ bị ban và xoá comment
Xem thêm

Lịch sử số kết của Thang Levanthang

Ngày Ngô 1 số ST Ngô Chè 1 số ST chè Dàn chè
27/09/2021
58
19
85
58
85
19
58
58
58
58
58
85
85
85
85
85
26/09/2021
24
97
85
24
97
85
97
97
97
97
97
85
85
85
85
85
25/09/2021
93
64
21
93
64
21
93
93
93
93
93
64
64
64
64
64
24/09/2021
36
93
11
36
93
11
36
36
36
36
36
93
93
93
93
93
23/09/2021
85
38
88
11
38
85
85
85
85
85
85
38
38
38
38
38
22/09/2021
22
22
22
38
38
38
42
42
42
42
42
84
84
84
84
84
21/09/2021
26
36
55
26
36
55
36
36
36
36
36
55
55
55
55
55
20/09/2021
52
61
91
52
61
91
52
52
52
52
52
61
61
61
61
61
19/09/2021
34
88
11
34
88
11
11
11
11
11
11
34
34
34
34
34
18/09/2021
12
53
88
33
12
53
12
12
12
12
12
53
53
53
53
53
17/09/2021
23
84
73
23
84
73
23
23
23
23
23
84
84
84
84
84