XS Max3D thứ 4 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 4

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 070 990 31 1tr
Nhì 979 533 718 984 92 350N
Ba 359 369 746 211 210N
918 123 824
KK 909 778 019 014 204 100N
000 982 434 213
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1070 990311.000.000
G2979 533 718 98492350.000
G3359 369 746 918 123 824211210.000
G4909 778 019 014 000 982 434 213204100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK340840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 13-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 289 734 45 1tr
Nhì 972 438 906 088 131 350N
Ba 570 094 836 77 210N
653 483 680
KK 913 766 019 018 222 100N
505 057 982 980
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1289 734451.000.000
G2972 438 906 088131350.000
G3570 094 836 653 483 68077210.000
G4913 766 019 018 505 057 982 980222100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1387150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK323940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 06-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 193 427 29 1tr
Nhì 513 602 294 261 87 350N
Ba 221 591 571 69 210N
503 878 070
KK 792 878 696 313 155 100N
421 239 648 736
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1193 427291.000.000
G2513 602 294 26187350.000
G3221 591 571 503 878 07069210.000
G4792 878 696 313 421 239 648 736155100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1298150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK308140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 30-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 276 377 22 1tr
Nhì 230 568 378 661 109 350N
Ba 021 552 300 128 210N
798 612 291
KK 105 610 867 296 170 100N
435 846 159 382
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1276 377221.000.000
G2230 568 378 661109350.000
G3021 552 300 798 612 291128210.000
G4105 610 867 296 435 846 159 382170100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK371.000.000
G6Trùng 1 số G1303150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK294140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 23-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 739 995 33 1tr
Nhì 289 043 534 419 88 350N
Ba 976 015 026 114 210N
809 746 236
KK 157 317 242 690 168 100N
738 980 523 506
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1739 995331.000.000
G2289 043 534 41988350.000
G3976 015 026 809 746 236114210.000
G4157 317 242 690 738 980 523 506168100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1373150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK273840.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 16-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 843 033 76 1tr
Nhì 553 510 890 949 72 350N
Ba 878 171 943 134 210N
153 019 759
KK 422 846 627 894 105 100N
917 120 172 097
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1843 033761.000.000
G2553 510 890 94972350.000
G3878 171 943 153 019 759134210.000
G4422 846 627 894 917 120 172 097105100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3910.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1273150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK307040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 09-12-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 004 230 21 1tr
Nhì 914 594 261 733 81 350N
Ba 680 624 299 109 210N
115 802 993
KK 515 925 276 908 311 100N
719 715 297 953
Max 3D
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1004 230211.000.000
G2914 594 261 73381350.000
G3680 624 299 115 802 993109210.000
G4515 925 276 908 719 715 297 953311100.000
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1245150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK318040.000