Danh sách các cao thủ đánh con 95 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 95 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
09
90
59
95
29
92
39
93
96
69
25
52
56
65
26
62
2
49
61
63
69
54
45
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99