Danh sách các cao thủ đánh con 81 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 81 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
09
09
99
09
09
99
90
90
90
90
99
99
79
79
81
81
2
81
93
39
59
59
95
93
85
83
81
59
93
85
83
81
59