Danh sách các cao thủ đánh con 80 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 80 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
92
04
67
50
53
35
05
00
22
44
66
77
88
99
80
55
2
39
80
75
39
39
39
29
29
29
29
11
11
11
20
20
20