Danh sách các cao thủ đánh con 78 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 78 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
82
28
82
35
53
34
12
56
78
91
24
37
66
55
19
10
2
29
92
92
87
87
78
29
99
22
92
99
28
77
87
87
87