Danh sách các cao thủ đánh con 76 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 76 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
48
25
35
00
55
05
50
40
58
48
98
76
87
88
33
04
2
86
54
34
68
98
76
42
24
57
99
86
20
09
76
54
38