Danh sách các cao thủ đánh con 75 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 75 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
73
73
37
76
76
73
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
57
57
75
18
03
30
68
86
57
75
18
81
03
30
25
53