Danh sách các cao thủ đánh con 75 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 75 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
75
49
94
91
15
51
17
71
15
51
19
91
55
31
91
51
2
58
75
69
68
89
98
32
24
98
98
89
89
68
69
96
59