Danh sách các cao thủ đánh con 75 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 75 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
39
80
75
39
39
39
29
29
29
29
11
11
11
20
20
20