Danh sách các cao thủ đánh con 73 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 73 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
71
76
79
71
76
79
71
71
70
72
73
74
76
77
79
79