Danh sách các cao thủ đánh con 72 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 72 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
76
76
76
76
92
29
96
46
21
94
72
27
02
78
44
89