Danh sách các cao thủ đánh con 72 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 72 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
90
09
29
72
71
73
2
49
27
72
19
91
17
71
61
61
3
15
15
51
12
72
92
12
32
52
72
92
42
62
02
82
82