Danh sách các cao thủ đánh con 70 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 70 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
37
89
98
07
70
16
16
61
07
70
25
52
89
98
2
70
70
70
03
30
03
3
73
73
37
76
76
73
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79