Danh sách các cao thủ đánh con 70 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 70 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
70
70
07
85
85
58
18
81
28
82
38
83
48
84
58
85
2
36
70
77
3
71
76
79
71
76
79
71
71
70
72
73
74
76
77
79
79