Danh sách các cao thủ đánh con 67 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 67 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67