Danh sách các cao thủ đánh con 67 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 67 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
67
33
34
76
33
43
64
64
66
66
76
33
43
27
27
27
2
76
76
97
76
76
67
97
79
19
25
81
3
67
66
11
16
61
60
60
06
11
16
62
66
94
61
49
36