Danh sách các cao thủ đánh con 65 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 65 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
81
01
29
29
29
92
56
65
79
97
24
42
47
74
01
10
2
05
85
95
36
36
36
20
30
28
29
45
45
56
65
18
81