Danh sách các cao thủ đánh con 64 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 64 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
16
17
18
16
17
18
16
17
17
32
64
97
00
11
22
33