Danh sách các cao thủ đánh con 60 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 60 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
86
86
86
61
12
21
16
06
60
80
81
82
83
86
84
89