Danh sách các cao thủ đánh con 58 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 58 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
48
25
35
00
55
05
50
40
58
48
98
76
87
88
33
04
2
35
09
90
08
68
58
88
3
20
88
77
28
35
53
77
00
54
49
46
11
88
57
58
36