Danh sách các cao thủ đánh con 57 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 57 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
20
88
77
28
35
53
77
00
54
49
46
11
88
57
58
36
2
86
54
34
68
98
76
42
24
57
99
86
20
09
76
54
38