Danh sách các cao thủ đánh con 56 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 56 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
82
28
82
35
53
34
12
56
78
91
24
37
66
55
19
10
2
43
43
56
84
84
48
48
48
48
48
48
84
84
84
84
84