Danh sách các cao thủ đánh con 54 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 54 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
29
29
29
29
92
36
63
45
54
14
41
13
31
78
87
56
2
92
13
11
92
11
13
29
90
11
13
76
80
54
12
52
36