Danh sách các cao thủ đánh con 49 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 49 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
2
49
27
72
19
91
17
71
61
61
3
67
66
11
16
61
60
60
06
11
16
62
66
94
61
49
36