Danh sách các cao thủ đánh con 47 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 47 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
81
01
29
29
29
92
56
65
79
97
24
42
47
74
01
10
2
34
02
92
47
74
79
47
74
97
79
29
92
42
24
19
39