Danh sách các cao thủ đánh con 47 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 47 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
12
66
26
47
74
26
62
37
73
67
76
27
72
58
85
33
2
02
47
74
96
88
72
92
09
73
82
84
80
93
94
64
78