Danh sách các cao thủ đánh con 45 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 45 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
29
29
29
29
92
36
63
45
54
14
41
13
31
78
87
56
2
05
85
95
36
36
36
20
30
28
29
45
45
56
65
18
81