Danh sách các cao thủ đánh con 40 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 40 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
28
81
28
04
28
81
40
40
04
04
28
28
81
81
28
04
2
96
97
28
11
66
16
61
04
40
77
22
68
86
59
95
17