Danh sách các cao thủ đánh con 37 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 37 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
66
66
66
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37