Danh sách các cao thủ đánh con 35 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 35 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
94
49
49
31
37
36
31
35
36
35
37
39
39
39
39
39