Danh sách các cao thủ đánh con 35 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 35 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
57
55
57
53
57
55
53
63
63
63
77
77
77
35
35
53
2
35
67
76
02
02
19
05
05
05
99
99
99
02
02
19
19