Danh sách các cao thủ đánh con 33 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 33 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
48
25
35
00
55
05
50
40
58
48
98
76
87
88
33
04
2
08
39
37
06
06
60
22
33
44
66
77
88
99
00
11
55