Danh sách các cao thủ đánh con 32 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 32 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
98
55
32
31
71
80
2
33
33
33
76
76
76
98
98
99
99
32
32
32
38
38
66
3
58
75
69
68
89
98
32
24
98
98
89
89
68
69
96
59