Danh sách các cao thủ đánh con 31 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 31 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
11
66
16
61
14
41
64
46
13
31
63
36
26
62
2
53
35
35
31
90
92
03
23
43
53
63
30
34
35
36
84