Danh sách các cao thủ đánh con 24 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 24 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
24
42
36
56
78
89
26
63
22
21
67
89
45
33
04
40
2
58
75
69
68
89
98
32
24
98
98
89
89
68
69
96
59