Danh sách các cao thủ đánh con 23 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 23 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
69
59
95
96
68
86
23
25
27
28
84
85
91
92
98
99
2
88
88
88
88
88
88
52
52
52
52
52
23
23
23
23
23