Danh sách các cao thủ đánh con 20 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 20 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
11
18
81
11
02
20
29
35
39
00
13
92
53
93
55
31
2
03
03
30
05
02
50
05
05
05
14
35
53
02
50
50
20