Danh sách các cao thủ đánh con 17 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 17 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
49
97
17
49
97
17
76
76
74
74
49
49
97
97
17
17
2
75
49
94
91
15
51
17
71
15
51
19
91
55
31
91
51