Danh sách các cao thủ đánh con 16 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 16 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
11
66
16
61
14
41
64
46
13
31
63
36
26
62
2
96
51
16
96
51
16
40
41
42
43
45
65
67
68
69
64