Danh sách các cao thủ đánh con 10 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 10 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
81
01
29
29
29
92
56
65
79
97
24
42
47
74
01
10
2
41
14
41
41
14
41
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19