Danh sách các cao thủ đánh con 09 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 09 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
02
47
74
96
88
72
92
09
73
82
84
80
93
94
64
78
2
26
26
68
99
99
98
98
97
99
28
26
42
34
12
21
09