Danh sách các cao thủ đánh con 07 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 07 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
07
55
90
21
12
24
28
00
01
01
27
05
50
82
93
39
2
20
07
08
34
43
51
34
34