Danh sách các cao thủ đánh con 05 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 05 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
05
85
95
36
36
36
20
30
28
29
45
45
56
65
18
81
2
13
31
17
00
55
05
50
25
53
01
11
66
88
33
99
66