Danh sách các cao thủ đánh con 05 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 05 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
05
23
42
71
71
76
76
78
78
81
81
91
91
32
42
17