Danh sách các cao thủ đánh con 05 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 05 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
35
67
76
02
02
19
05
05
05
99
99
99
02
02
19
19
2
90
46
54
93
39
05
50
05
39
93
44
55
09
90
54
45