Danh sách các cao thủ đánh con 03 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 03 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
03
30
37
64
30
37
44
64
84
84
89
53
54
63
69
69
2
53
35
35
31
90
92
03
23
43
53
63
30
34
35
36
84