Danh sách các cao thủ đánh con 02 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 02 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
35
67
76
02
02
19
05
05
05
99
99
99
02
02
19
19